• Akció – Új evangélikus templomok

  Akció – Új evangélikus templomok

  Megnézem

 • Luther I. DVD

  Luther I. DVD

  Megnézem

 • Luther Márton végrendelete

  Luther Márton végrendelete

  Megnézem

 • Luther válogatott művei 2.

  Luther válogatott művei 2.

  Megnézem

 • Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Megnézem

 • Luther Márton nyomában – matricás album

  Luther Márton nyomában – matricás album

  Megnézem

 • Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Megnézem

 • Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Megnézem

Lelkipásztor 2018/4.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Április lapszámunk Tanulmányok rovatában közöljük az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke szervezésében rendezett Népegyház – diaszpóra – missziói terep: az egyházkormányzati elvektől a szervezeti modellekig című műhelykonferencia szerkesztett előadásait.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2018/2.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A nyilvános teológia és az egyház kapcsolatát értelmező munkájában Heinrich Bedford-Strohm megállapítja, hogy az erkölcsi hiányosságok egyértelmű kritikusa, a prófétai szerepét betöltő egyház nem igényelhet magasabb erkölcsi státuszt a maga számára annál, hogy folyamatosan konkrét megoldásokon dolgozik, amelyek a valóban remélt változásokhoz vezetnek a társadalomban. Intézményi szinten ehhez hozzátartozik: ahol az evangélikus a feliratban szerepel, ott az evangélikusnak a tartalomban is meg kell jelennie.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2017/12.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Luther Márton „kommunikációs zseni” volt, joggal nevezhetjük hát „médiasztárnak” – állapítja meg Gottfried Adam dolgozatában. A reformátor képes volt a kommunikációs folyamatban az ember összes érzékét megszólítani. Ebben a tekintetben modern ember volt, korának minden médiumát fel tudta használni céljai érdekében, és ezzel bennünket is biztat, hogy bátran használjuk a modern és hagyományos médiafelületeinket az evangélium hirdetésére.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2017/8–9.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

80 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Paavo Kettunen előadása díszdoktorrá avatásának alkalmából hangzott el az EHE-n. A szerző hangsúlyozza: a szégyenérzetre adandó releváns válasz mind teológiai, mind pszichológiai szempontból nem a megbocsátás, hanem a kegyelem. Ez jelentheti a szégyenből való gyógyulás alapját, mert arra van szükségünk, hogy elfogadjanak attól függetlenül, hogy mi magunk elfogadásra érdemesnek érezzük-e magunkat.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2017/5.

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

John Chryssavgis tanulmányában az ortodox teológia teremtésvédelem szempontjából is hangsúlyos tanításairól értekezik. Megállapítja: az ortodox teológia és lelkiség három utat kínál számunkra, hogy helyreállítsuk magunkban a csodálatra való képességet az isteni teremtés szemlélése során: az ikonok (a teremtés befogadásának egyik útja); a liturgia (a teremtés ünneplésének egyik útja) és az aszkézis (a teremtés tiszteletének egyik útja).

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2017/3.

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Paavo Kettunen finn gyakorlati teológust március 30-án fogadja díszdoktorává az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Ebből az alkalomból közöljük A lelkigondozói igehirdetéstől a lelkigondozói egyházig című tanulmányát.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2017/3–4.

Evangélikus folyóirat

156 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A reformáció kezdetének 500. évfordulójához kapcsolódó – a Credo 2017. évi két dupla számában közölt – tematikus írásokat Fábri György 500 –/+ című bevezető szövege, illetve Lackner Pál áhítata foglalja keretbe.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2018/1.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A 2018-as lapszámaink borítóján látható grafika egy pitypangra emlékeztet, amelynek magjait a szél szórja szerteszét. Az eredetileg az Európai Protestáns Egyházak berni nagygyűlésére készült logó kifejezi a találkozónak azt a szándékát, hogy az ott megfogalmazott gondolatok és impulzusok a Szentlélek munkája által terjedjenek a tagegyházakban és az európai társadalomban.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2017/11.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A tanulmányok rovatban ezúttal a Sophia – női princípium – nőiség című, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen megrendezett szimpózium előadásai olvashatók Béres Tamás szerkesztésében. A női alapelv megjelenésének filozófiai, vallástudományi és teológiai példái számos izgalmas gondolattal ajándékozzák meg az olvasót.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2017/7.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

L’ubomir Batka pozsonyi rendszeres teológus arra a kérdésre keres választ tanulmányában, hogy miként tehetjük a szeretetet hatásos alapelvvé az egyházban. A „szeretet” szó először a Hegyi beszédben szerepel: „Szeresd ellenségedet…”

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2016/3–4.

112 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2016/3–4. dupla számának egyik kiemelendő tartalma Ittzés Gábornak a 2016-os Szent Márton-emlékév alkalmából írt tanulmánya, amely az 1700 éve született tours-i püspök életútját – hitvallásának sajátosságait, kultuszát, püspöki munkásságát, a róla szóló legendákat, valamint az őt ábrázoló képzőművészeti alkotásokat – veszi szemügyre Luther Márton „recepciója” alapján, gazdag képi illusztrációval kísérve.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2017/2.

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

„Az ima legyen bensőséges, és hozzon létre kölcsönös kapcsolatot Isten és az emberek között” – írja Chiropafadzo Moyo tanulmányában, amely a Megváltás – nem eladó (Salvation – Not For Sale) című kötetben jelent meg, amelyet a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Lutheránus Világszövetség adott ki.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2018/3.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Tanulmányában az egyházi apologetika fontosságáról értekezik Matthias Pöhlmann Münchenben élő evangélikus teológus, aki a Bajor Evangélikus Egyház szekta- és világnézeti kérdésekben illetékes megbízottja. Megállapítja, hogy a teológiának a kiélezett vallási-világnézeti pluralizmusban is naprakésznek kell lennie abban, hogy mi is a különösen és megkülönböztetetten keresztény nézet és meggyőződés. Az egyház ezért nem adhatja fel közéleti nyilvánosságát, hanem segítenie kell a vallási téren való eligazodásban.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2017/1–2.

Evangélikus folyóirat

128 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2017. évi első dupla számában a lutheri reformáció többféle szemszögből is tematizálódik. A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójához kapcsolódik Kósa László a lutheránus egyház magyarországi területi szerveződésének és egyházigazgatásának történetéről szóló tanulmánya. Marosi Ernő A lutheri reformáció mint művészettörténeti probléma, illetve Mányoki János Luther és az iszlám című tanulmánya, Lackfi János Luther című animációs forgatókönyvének részlete (A lelkiösmeret szava, 7. epizód Luther Márton életéből) vagy Prőhle Gergely A reformáció és a magyar irodalom című esszéje különböző megközelítésben mutatja fel Luther munkásságának és a reformáció hatásának sokrétű elevenségét.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2017/10.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A reformáció hónapjában különösen is megfontolandó a Szókapcsolatok rovatban Luther Márton ó- és új emberről szóló tanítása kapcsán feltett kérdés: lesznek-e evangélikusok, akik találnak olyan metódusokat, lelki- és meditációs gyakorlatokat, amelyek a keresztség naponkénti megtapasztalásához és megéléséhez hozzásegítenek.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2017/6.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Máté evangéliuma nyilvánvalóvá teszi a judaizmustól való elválaszthatatlanságunkat, és lehetőséget ad a dolgok újragondolására – állapítja meg tanulmányában Esther Menn, a Chicagói Lutheránus Teológiai Egyetem (LSTC) tanára.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2017/4.

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Ha Krisztusra tudunk mutatni, akkor ezáltal Istenre mint kegyelmes mennyei Atyára mutatunk. Ha úgy tetszik, akkor ez egyfajta egymásra mutogatás. Az Úr rámutat a Szolgára. A mai szolgák pedig rámutatnak a Szolgára és ezáltal az Úrra – állapítja meg Ézs 42,1–9 szakaszát elemző tanulmányában Bándy György pozsonyi ószövetséges professzor, majd hozzáfűzi: „Adja Isten, hogy csak ilyen egymásra mutogatás legyen úgy a Magyarországi, mint a Szlovákiai Evangélikus Egyházban.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2016/2.

80 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2016/2. számában az európai kultúra számára legjelentősebb 2017-es esztendő évfordulóját előrevetítve, az 500 éve elinduló reformáció kezdeteire hivatkozva veszi sorra Szabó Ferenc jezsuita szerzetes azokat a katolikus reformtörekvéseket, amelyek a reformációra adott válaszokként is értelmezhetők, és amelyek mindinkább az ökumenikus párbeszéd kialakítását segítették elő.

Bővebben

Nyomtatás E-mail