Credo 2016/1.

Evangélikus folyóirat
Szerkesztette: Zászkaliczky Zsuzsanna

80 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

Az idei egyházi év ritka és rendkívüli naptári egybeeséssel ajándékozza meg a híveket: nagypéntek március 25-ére, gyümölcsoltó Nagyboldogasszony napjára esik, így paradox módon, mégis megannyi titkot magában rejtve vonódik össze a Megváltó földi életének két végpontja. „ha egybecseng a kezdet és a vég” – szól Ittzés Gábor bevezető írásának címe; a címbe emelt idézet Vörös István John Donne – eddig magyarul nem hozzáférhető – versének (Amikor az angyali üdvözlet és a passió ugyanarra a napra esett / Angyali üdvözlet és Passió) fordításából származik, amely szintén a fentebb említett kettős ünnep rejtélyét fejtegeti.

A 17. század elején ugyanis pontosan ez a márciusi nap szolgáltatta a szokatlan alkalmat arra, hogy az anglikán és egyéb felekezetű keresztények rácsodálkozzanak a jézusi misztériumokra. Donne egyszerre szólal meg igehirdetőként és „metafizikus költőként” – imádságba forduló gondolatainak másik tolmácsolója Vörös István mellett G. István László, aki hasonlóan míves munkával, forma- és tartalomérzékenységgel nyúl e különleges költeményhez. Ittzés Gábor a fordításokról írva hívja fel a figyelmet, hogy a kettő sorról sorra egymás mellé helyezhető, sőt párhuzamosan is olvasható, ezzel együtt tovább is gondolható, hiszen kimeríthetetlen az az evangéliumi üzenet, amely ily módon közvetíti hitünk legmélyebb alapjait.

A lapszám másik rendhagyó szövege Hoványi Márton Fogamzásgátlás és morál című tanulmánya, amely ugyancsak egy paradoxonokra épülő témát feszeget. A Talita portál Létezik-e katolikus családtervezés és fogamzásgátlás? című kerekasztal-beszélgetésének kommentárjaiból kiindulva, valamint a Kötőszó blogtól érkezett felkérésnek eleget téve a szerző statisztikailag igazoltan, teológiatörténetileg megalapozottan járja körül a szóban forgó kérdéskört, nem megkerülve a kényesebbnek tekinthető részleteket s rámutatva az egyházi közbeszéd ellentmondásaira. Vajon megkérdőjelezhetetlen dogmának vagy ún. „definitív” (kötelező jellegű) tanításnak, esetleg „tekintéllyel kimondott” (ám nem tévedhetetlen) tanításnak tekinthető mindaz az évszázadok alatt felgyülemlett és máig nem tisztázott morális szabályhalmaz, melyből a keresztény párokat egyelőre – a szerző szavaival élve – „a szeretet isteni erényének gyakorlása kell hogy bölcsességre vezesse”?

Harmadik, különös figyelmet érdemlő olvasmányunk egy beszélgetés, amelyet Fabiny Tamás folytatott Esterházy Péterrel a Budavári Evangélikus Szabadegyetemen 2015. január 5-én. A Márk-változat című könyvéről nyilatkozva sok mindenre fény derül mind sajátos munkamódszerével, mind pedig hitbeli felfogásával kapcsolatban. Szóba kerül a szenvedés és Isten Jóságának – emberi szemszögből nézve – paradox volta, de a kegyelemben talán feloldható feszültsége is. „A teremtést és a szenvedést is újra és újra meg kell értenem” – mondja egy helyen Esterházy, akinek Hasnyálmirigynapló című utolsó műve a szenvedés megértésének végső állomását jeleníti meg.

Szita István fiatal pályakezdő korában egyházi képzőművészként képzelte el lelkészi pályafutását, az akkori egyházvezetés azonban törvénytelenül félreállította. Az MEE a rendszerváltás után rehabilitálta lelkészi státuszában. A kijárat előtt, visszanézve című számvetése a megpróbáltatások és a hitből fakadó küzdelem viszonyára épül, vagyis ez esetben is egybecseng az emberi élet kezdeti és végső szakasza. Akárcsak Donne versében: „…Jön a Fiú, elmegy; / S bár a legkisebb szó, tett, kín elönti, / ha övé, teljes életünk kitölti. / Mindezt a kincset felhalmozza lelkem, / S ameddig élek, napra nap törlesztem.”

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Ittzés Gábor: „ha egybecseng a kezdet és a vég”………………1

IDÉZŐJEL
John Donne: 1608 – Amikor az angyali üdvözlet és a passió ugyanarra a napra esett (Vörös István fordítása)………………3
John Donne: Angyali üdvözlet és Passió (G. István László fordítása)………………4

IRÁNYTŰ
Csepregi András: Bosszút áll az Úr?!………………5

TANÚK ÉS TANULSÁGOK
Kovács Ábrahám: Egy református unitárius? Dogmatikai reflexió Ballagi Mór teológiai gondolkodásáról………………7

IDÉZŐJEL
Lackfi János: Minden eladó. Meghasonlás és a wittenbergi pontok (Epizód Luther Márton életéből – animációs forgatókönyv)………………15

SZÓBIRODALOM
Fabiny Tamás: A Márk-változat. Beszélgetés Esterházy Péterrel………………27

TANÚK ÉS TANULSÁGOK
Szita István: A kijárat előtt, visszanézve………………37

MODUS VIVENDI
Hoványi Márton: Fogamzásgátlás és morál. Kommentár a katolikus szexuáletika egy részkérdéséhez………………46

SZEMLE
Réthelyi Miklós: Ötszáz éve élünk együtt………………67
Monok István: A rózsa látható nevén túl………………69
Varró Annamária: Történettöredékek a 20. századból………………71
Petrőczi Éva: „Dramma per musica”………………73
Ittzés Ádám: Három az egyben. Gondolatok Till Attila Tiszta szívvel című filmje kapcsán………………75
Szalay Emőke: A csetneki csipke………………78

ISSN 1219-6800
Könyvkötés: kartonált
Oldalszám: 80 oldal
Méret: 210×235 mm

Nyomtatás E-mail